GU BARCELONA 
INSPECCIÓ DE SIP-FEPOL PER PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LES DEPENDÈNCIES DE LA UT-LES CORTS 
SIP-FEPOL realitza una inspecció de Prevenció de Riscos Laborals en les dependències de la Guàrdia Urbana de Barcelona de la UT-Les Corts, ubicada en el carrer de les Corts núm. 25.                  
 
SIP-FEPOL va realitzar el passat 19 de març una visita de Salut Laboral a les dependències de la UT4-Les Corts, ubicada al carrer de Les Corts núm. 25. Aquesta visita la va realitzar el Responsable de Salut Laboral del SIP i el delegat de Prevenció de Riscos Laborals de FEPOL.
Amb aquesta visita sumem una més en el nostre compromís de visitar i comprovar totes les dependències de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Recollint totes les propostes de millora i les disfuncions observades i notificades per la plantilla i les aportacions realitzades per SIP-FEPOL, notificant-ho al departament o administració responsable.
En aquesta inspecció vàrem observar una sèrie d’anomalies les quals detallarem a continuació, així com un seguit de propostes de millora considerades tant pels dos delegats del SIP i FEPOL com pels companys i companyes de les mateixes dependències.

- SALA DE DESCANS
La sala de descans és petita per a la plantilla actual de la Unitat Territorial, a més a més ubicada al costat del pàrquing de motocicletes, fet que provoca molèsties per fum i per males olors a la zona de menjador.- PÀRQUING
La rampa d’accés al pàrquing es troba en un estat lamentable i deplorable, sense manteniment continuat, és necessari una reparació de la zona.La zona del pàrquing de motocicletes és annexa a un dels vestuaris masculins, fet que provoca concentració de CO2 i una forta olor a benzina.- OFICINES
Una de les oficines té il·luminació deficient, fet que causa un esgotament de la vista innecessari i pot ser solucionat fàcilment amb la il·luminació adequada.- ZONES DE PAS
Falten diverses senyalitzacions a diferents zones de les dependències per desnivells.- PERÍMETRE DE SEGURETAT
Manca de seguretat, ja que des de l’exterior es possible veure tot el que és fa l’interior de les dependències.Per a SIP-FEPOL totes les anomalies observades i descrites haurien de solucionar-se, sent de fàcil compliment per a l’Administració amb un mínim d’interès.

SIP-FEPOL exigeix les SOLUCIONS següents:
- Sala de descans més gran i fora de la zona d’estacionament de les motocicletes.
- Senyalitzar correctament les zones amb desnivells.
- Canvi de la il·luminació actual de l’oficina per plafons més potents.
- Col·locació de vidres opacs amb plafons mòbils per evitar observacions no desitjades des de l’exterior.
- Manteniment adequat i sanejament de la zona de la rampa del pàrquing.

SIP-FEPOL realitza les següents PROPOSTES DE MILLORA:
- ZONA ACCÉS I OFICINES DE COMANDAMENTS
Reubicar les màquines expenedores per ubicar oficines d’ORD, ja que són necessàries.- VESTUARIS
Substitució de les cadires i altres elements no necessaris per bancs amb penjadors.- SALA ESPORTIVA
Optimització de la sala esportiva implementant una superfície separadora per guanyar espai, ja que per la singularitat de l’edifici i la impossibilitat de realitzar obres majors.


 

- DESPATX DE MANTENIMENT
Adequació, actualització, manteniment i organització eficient amb la col·locació d’un fals sostre de pladur, repintat de parets, noves prestatgeries i armaris.- PÀRQUING
Electrificació del pàrquing de motocicletes per substituir les motocicletes de combustió per motocicletes elèctriques i així evitar molèsties i concentració de fums als vestuaris masculins del costat.NORMATIVA DE REFERÈNCIA
- Llei 31/1995, Prevencions de Riscos Laborals.
- RD 486/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
- ANNEX V. Serveis higiènics i locals de descans del RD 486/1997.
- Guia tècnica dels llocs de treball que desenvolupa el RD 486/1997.

Sol·licitem a la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona que consideri oportú i efectuï les millores necessàries en aquest sentir, tanmateix, presentem registre a l’Ajuntament de Barcelona amb número 20249162076.


UNITAT
SERVEI
RESPECTE


DIRECCIÓ DE SIP-FEPOL DE LA SECCIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA                                           
DATA:23 de Abril de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies