A UN PAS D'ACONSEGUIR EL SUBGRUP C1 PELS AGENTS I CAPORALS DE LES POLICIES LOCALS DE CATALUNYA 
El projecte de llei de mesures fiscals , financeres , administratives i del sector públic, recull la re-classificació dels agents i caporals al subgrup C1 com la resta de policies locals d'altres Comunitats Autònomes.   El nostre sindicat pioner en aconseguir la jubilació anticipada pels policies locals, ara pot aconseguir desprès de moltes negociacions i peticions aquest important canvi, que ens iguala a les policies locals de la resta del territori nacional. Per altre banda la nostra Confederació (CSLA) segueix lluitant per aplicar la professió de risc en el nostre col.lectiu.          
 


Article 40 Modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 24 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que resta redactat de la manera següent:

“24.2. Corresponen a les escales dels cossos de policia local els grups següents:
a) A l’escala superior, el grup A, subgrup A1.
b) A l’escala executiva, el grup A, subgrup A2.
c) A l’escala intermèdia, el grup C, subgrup C1.
d) A l’escala bàsica, el grup C, subgrup C1. 60/107

2. Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que resta redactada de la manera següent:

“Disposició addicional setena
1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.
3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el/la funcionari/funcionària en el moment que van ésser perfets.
4. Les persones aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al subgrup C1.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.”

3. S’afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, amb el text següent:

“Disposició transitòria setena:

1. Els funcionaris de policia local amb categoria d’agent que, a l’entrada en vigor de la present Llei, no estiguin en possessió de la titulació requerida o de l’equivalència de nivell acadèmic amb el títol de tècnic/tècnica, segons la normativa vigent, podran participar, en els tres anys següents, en les convocatòries per accedir a la categoria de caporal de l’escala bàsica, i se’ls excusa de la titulació acadèmica requerida.
2. Els funcionaris interins de la categoria d’agent que, en la data d’entrada en vigor de la present llei, ocupin un lloc de treball de la categoria d’agent i no disposin de la titulació requerida, poden continuar ocupant-los, fins a la seva cobertura definitiva o fins que sigui ocupada pel funcionari que la tingui reservada, d’acord amb la normativa vigent. Els municipis que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, tinguin policies amb nomenament interí, podran fer ús, en els dos anys posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, del procediment de concurs-oposició, i se’ls exigeix la titulació acadèmica requerida per al subgrup C2.
3. Els municipis que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, disposin de borses de personal interí creades seguint els processos establerts en la normativa específica per a policies locals, podran continuar nomenant personal de la borsa sempre que disposi de la titulació requerida. 61/107
4. La reclassificació de grups de titulació que resulti de l’aplicació de la present Llei i de les normes de desenvolupament corresponents no impliquen l’increment de les retribucions totals dels funcionaris.
5. Excepte el que s’estableix als apartats 1 i 2 d’aquesta disposició, la titulació exigida per a les categories d’agent i caporal és la següent: títol de batxillerat, tècnic o tècnica o un altre d’equivalent o superior."


SIP-FEPOL , UNITAT, SERVEI I RESPECTE.               
DATA:4 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies