CALDES D'ESTRAC 
SIP-FEPOL SOL.LICITA EL TANCAMENT DE LES DEPENDENCIES POLICIALS A CALDES D'ESTRAC 
El sindicat presenta un informe sobre els incompliments en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la Seguretat de les dependències de la Policia Local de Caldes d’Estrac.          
 
En data de 9 d’octubre del 2020, es va redactar per part d’aquest sindicat (SIPFEPOL), un informe on es posava de manifest tot un seguit d’incompliments en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en les dependències ensementades. Aquest document es va entrar per registre a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb data de 21 d’octubre del 2020 amb núm. de registre d’entrada 3372. Una vegada entrat l’escrit i passat un temps prudencial, vist que els responsables municipals, no prenien cap tipus de mesura correctora. Es decideix posar els fets en coneixement del Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya.

Així doncs, es presenta la respectiva denúncia amb núm. de registre 9015-2083328/2020 amb data de 9 de desembre del 2020. Requeriment amb núm. d’expedient 8/0000296821 Com a conseqüència d’aquesta denuncia a Inspecció de Treball, es realitza una inspecció a les dependències amb data de 3 de març del 2021, en presència dels responsables municipals i delegats sindicals el SIP-FEPOL. Amb data de 8 d’abril del 2021, Inspecció de Treball fa un requeriment amb núm. d’expedient 8/0000296821 a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac on informa de tot un seguit d’incompliments, que calia resoldre en 8 mesos, es a dir, fins al mes de desembre del 2021, aquest incompliments són:
1- Manca de presa de mesures i dades relatives a la qualitat de l’aire existent en el centre de treball.
2- Inexistència d’un correcte ordre i manteniment en el centre de treball.
3- Manca de revisió i manteniment dels sistemes de detenció d’incendis.
4- Falta d’un pla d’emergència i senyalització de les vies i sortides d’evacuació.
5- Existència de cadires sense reposa braços i no regulables en alçada.
6- Falta d’armariets suficients per què les persones treballadores puguin tenir cura i guardar la seva roba i la de treball.
7- Manca de material suficient en la farmaciola.

Un cop comprovats els incompliment normatius que consten en el requeriment fet per Inspecció de Treball en data de 8 d’abril del 2021. Vist, que algunes de les persones treballadores de la Policia Local de Caldes d’Estrac, pateixen o han patit alguna malaltia respiratòria, possiblement com a conseqüència de la mala qualitat de l’aire, tal hi com es posa de manifest en l’informe fet per RENTOKIL en data de juny del 2021 on deixa clar l’existència de flora microbiana en els conductes de ventilació. Sent doncs, un aspecte de vital importància per la salut de les persones treballadores. Els informen que en un termini breu, degut a la gravetat dels fets i el risc que suposa per la saluts dels treballadors, sol·licitarem al Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya EL TANCAMENT DEL CENTRE DE TREBALL.         
DATA:19 de Gener de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies