GU BARCELONA 
PROPOSTES DE MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL A LA UT-SARRIÀ-SANT GERVASI 
SIP-FEPOL va realizar una visita a les dependències policials de la Guàrdia Urbana de Barcelona de la Unitat Territorial de Sarrià-Sant Gervasi en la qual els delegats de SIP i de FEPOL van detectar diverses anomalies, requerint en el present comunicat diferentes propostes de millora.               
 
SIP-FEPOL va realitzar el passat 19 d’abril de 2024 una visita en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en les dependències policials de la Guàrdia Urbana de Barcelona de la Unitat Territorial de Sarrià-Sant Gervasi, ubicada a l’Avinguda de Josep Vicenç Foix número 55.
La visita va ser efectuada pel delegat Sindical de SIP i pel delegat de Prevenció de FEPOL.

En la aquesta visita efectuada en aquest lloc de treball, des de SIP-FEPOL hem identificat diferents situacions per les quals volem proposar una sèrie de millores, algunes propostes originades per sentit comú i d’altres en base en la normativa de prevenció de riscos laborals que afecta als espais de treball.

Som conscients que hi ha un projecte en marxa per reubicar la unitat territorial en unes noves instal·lacions, però considerem necessari que es tinguin en compte les nostres propostes de millora per afavorir el dia a dia dels companys i companyes que presten servei en aquestes dependències policials fins al trasllat definitiu.

- SALA PRIMERS AUXILIS

Per a llocs de treball de més de 50 treballadors o de 25 per raó de l’activitat que desenvolupen, tan el material como el local estan regulats per l’apartat 3.5è de l’annex III del RD 485/97 sobre senyalització de seguretat i salut en els lloc de treball.

PROPOSEM buidar la sala d’elements aliens a l’activitat sanitària i dotar la farmaciola que està buida.

- MAGATZEM I TALLER


Actualment hi ha una gran acumulació i desordre de materials combustibles, tòxics i químics en la zona d’entrada, al magatzem i al taller.

PROPOSEM la retirada i replantejament d’aquest espai per que sigui destinat com a magatzem dels serveis de neteja ordinaris de manera ordenada i separada entre productes tòxics i/o químics, amb el mobiliari que calgui en base a la coordinació d’activitats empresarials de l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

- LAVABOS I DUTXES

Diverses zones de diferent nivell sense senyalitzar amb risc de provocar caigudes.

PROPOSEM senyalitzar amb panells d’alta visibilitat totes les zones de diferent nivell.

- GALERIA DE TIR
Galeria de tir en desús, gran espai sense aprofitar-lo.

PROPOSEM utilitzar la sala prèvia a la galeria de tir como a sala de lliurament i recollida de material, amb una finestra i dipòsit físic per quan no és possible deixar material per absència del responsable i que la porta resti tancada. Buidar la galeria de tir i condicionar-lo com magatzem amb prestatgeries i mobiliari adient per tal efecte.

Sol·licitem a la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona que consideri oportú i efectuï les millores necessàries en aquest sentit. Així mateix registrem aquest escrit amb número 20249219283
.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
- Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.
- RD 486/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball.
- ANNEX V Serveis higiènics i locals de descans.
- Guia tècnica dels llocs de treball que desenvolupa el RD 486/1997.
- Coordinació d’activitats empresarials:
  • Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995.

UNITAT
SERVEI
RESPECTE


DIRECCIÓ DE SIP-FEPOL DE LA SECCIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA
                              
DATA:24 de Maig de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies